ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

కొర్రీ టెన్ బూమ్ అను సోదరి వ్రాసిన "ఈగలు కోసం దేవునికి ధన్యవాదాలు" అనే పాత పదబంధం నాకు గుర్తుంది. ఆమె ఖైదు చేయబడిన యూదు నిర్బంధ శిబిరంలోని చెరసాలలనుండి నుండి ఈగలు జర్మన్ సైనికులను బైటకి తరిమాయి అని వ్రాసింది. ఈ పరిస్థితి వేధింపులకు గురవుతున్న వారితో పరిచర్య చేయడానికి మరియు వారిని సందర్శించడానికి ఆమెను అనుమతించేలా చేసింది . అక్కడ ఆమె వారికి యేసును చూపించి, వారితో అయన మాటలు పంచుకోనేను . కష్టాల యొక్క చెత్తలో కూడా, జీవితం యొక్క లక్ష్యం మంచి వ్యక్తిత్వమేగాని , ఓదార్పు కోరుకోవడము కాదు అని ఎరిగిన వారి ద్వారా దేవుడు ఆశీర్వాదాలను తీసుకురాగలడు.

నా ప్రార్థన

శక్తిమంతుడైన దేవా, నేను కష్టాలు, బాధలు మరియు శ్రమలలో అసహనానికి మరియు నిరాశకు గురవుతున్నానని నేను అంగీకరిస్తున్నాను. దయచేసి మీ ప్రేమ మరియు దయ అవసరమైన వారిని నేను ఆశీర్వదించేలా దయచేసి నాకు మరింత కనికరం మరియు మంచి చెవిని ఇవ్వండి . ఇతరులను యేసు నుండి దూరంగా ఉంచే మార్గంలో సాతాను ఉంచే అడ్డంకులను ఛేదించే కష్టాలలో ఆనందాన్ని పొందే శక్తిని నాకు ఇవ్వండి. రక్షకుని నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు