ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నిరాశకు గురైన తండ్రి సహాయం కోసం ఒక అభ్యర్థనతో యేసు వద్దకు వచ్చి," ఏమైనను నీవలననైతే మా మీద కనికరపడి మాకు సహాయము చేయుమనెను. " అని అంటాడు. సహాయం చేయడానికి యేసు ఏదైనా చేయగలరా?ఒకవేళ ? యేసు నమ్ముట నీవలననైతే, నమ్మువానికి సమస్తమును సాధ్యమేయని యేసు నిరాశకు గురైన ఆ తండ్రికి చెబుతాడు. దేవుడు వైద్యం చేయగలడని మనము నమ్ముతున్నాము. పరలోకంలో ఉన్న మన తండ్రి మన ఉత్తమ శాశ్వతమైన మంచి కోసం మరియు అవసరమైన మన ప్రియమైనవారిలో శాశ్వతమైన ఉత్తమమైన మంచి కోసం పనిచేస్తారని మనము నమ్ముతున్నాము.మనము నమ్ముతున్నాము, కాబట్టి షాద్రాక్, మేషాక్ మరియు అబెద్నెగో వంటి నిబద్ధతతో విశ్వాసంతో అడుగుదాము. ఈ ముగ్గురు మిత్రులు మండుతున్న కొలిమి నుండి దేవుడు వారిని విడిచిపెట్టగలడని నమ్మారు మరియు నెబుకద్నెజరూ రాజుతో, "మేము సేవించుచున్న దేవుడు మండుచున్న వేడిమిగల యీ అగ్నిగుండములోనుండి మమ్మును తప్పించి రక్షించుటకు సమర్థుడు;మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మమ్మును రక్షించును; ఒక వేళ ఆయన రక్షింపకపోయినను రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెట్టిం చిన బంగారు ప్రతిమకు నమస్కరింపమనియు తెలిసికొనుము. !" (దానియేలు 3: 16-18) అని చెప్పగలిగారు.

నా ప్రార్థన

ఇప్పుడు మనం అడగడానికి లేదా ఊ హించుకోగలిగిన దానికంటే ఎక్కువ మరియు సమృద్ధిగా చేయగలిగిన దేవునికి, మహిమకరముగా ఉండండి ... ఎప్పటికీ మరియు ఎప్పటికీ. యేసు మహిమాన్వితమైన నామంలో నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను. ఆమెన్. (cf. ఎఫెసీయులు 3: 20-21)

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change