ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

￰లేఖనాలు ఎక్కడ నుండి వచ్చినవి ? బైబిల్ మరియు సువార్తపై మన విశ్వాసం యొక్క ఆధారం ఏమిటి? ప్రాచీన కాలపు ప్రవక్తలు తమ ప్రవచనాలను వారి స్వంత వంటకాలవలె తయారుచేయలేదు అని మనం గ్రహించాలని పేతురు కోరుకుంటున్నాడు . బదులుగా, వారు వారిలో ఏమి చేస్తున్నారో లేదా చెప్పాలనుకుంటున్నారో దానికి కాదు కానీ , దేవుడు వారిలో ఏమి చేస్తున్నాడో దానికి మాత్రమే ప్రతిస్పందించగలరు. వారు మనుషులు, కానీ వారి సందేశం మాత్రము దేవుని మాట. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ వారిని మాట్లాడటానికి ప్రేరేపించాడు మరియు వారి మాటలకు మార్గనిర్దేశం చేసాడు . ఇది ప్రవక్తల నుండి మనకు లేఖనంలో ఉన్నదానిని విలువైనదిగా చేస్తుంది: మనకు దేవుని మాటలు ఇవ్వబడ్డాయి! ( 2 తిమోతి 3: 16-17)

నా ప్రార్థన

సర్వోన్నతమైన దేవా !.మీ అసాధారణ సందేశాన్ని సాధారణ, రోజువారీ భాషలో మాకు ఇవ్వడానికి సాధారణ ప్రజలను ప్రేరేపించినందుకు, ఆ ముఖ్యమైన సందేశాన్ని బైబిల్లో మనకు అందించినందుకు మరియు హింస, కష్టాలు మరియు వ్యతిరేకతల ద్వారా దానిని సంరక్షించినందుకు ధన్యవాదాలు. నా హృదయంలో మరియు మన భూమి అంతటా సరికొత్త పునరుజ్జీవనాన్ని వెలిగించటానికి దయచేసి అదే లేఖనాలను ఉపయోగించండి. యేసు పేరిట నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు