ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคัมภีร์มาจากไหนหรือ อะไรเป็นพื้นฐานของความเชื่อของเราในพระคัมภีร์และในข่าวดีเรื่องพระเยซู เปโตรอยากให้เราตระหนักว่าผู้พูดแทนพระเจ้าในสมัยโบราณไม่ได้คิดค้นสูตรลับแล้วเขียนออกมาเป็นคำพยากรณ์ต่างๆของพวกเขานะ แต่ พวกเขาจะเคลื่อนไหวและทำได้เฉพาะสิ่งที่พระเจ้าทำผ่านทางตัวพวกเขาเท่านั้น ไม่ใช่คิดหรือพูดเอาเอง พวกเขาเป็นแค่มนุษย์ แต่ข้อความของพวกเขาคือพระคำของพระเจ้า เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ดลใจพวกเขาให้พูดและเขียนในสิ่งที่พระองค์บอก เพราะอย่างนี้จึงทำให้ถ้อยคำที่เราได้จากผู้พูดแทนพระเจ้า ถึงได้ล้ำค่ายิ่งนัก เพราะมันคือคำพูดของพระเจ้าโดยตรง (2 ทิโมธี 3: 16-17)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบคุณที่พระองค์ได้ดลใจคนธรรดาๆ ให้นำถ้อยคำที่ไม่ธรรมดาของพระองค์มาให้กับพวกเรา เป็นภาษาธรรมดาที่ใช้พูดคุยกันในแต่ละวัน ขอบคุณพระองค์ที่ได้ส่งถ้อยคำที่สำคัญนั้นมาให้กับพวกเรา ผ่านทางหนังสือพระคัมภีร์ และได้รักษาหนังสือนี้ให้รอดพ้นช่วงเวลาแห่งการถูกข่มเหง ความยากลำบากและความขัดแย้งต่างๆมาได้ โปรดใช้ถ้อยคำเหล่านั้นที่จะจุดชนวนให้เกิดการฟื้นฟูขึ้นในจิตใจของข้าพเจ้าและทั่วทั้งแผ่นดินของเราด้วย อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น