ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคัมภีร์มาจากไหน? อะไรเป็นพื้นฐานของความเชื่อของเราในพระคัมภีร์และในข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซู? เปโตรต้องการให้เราตระหนักว่าผู้พยากรณ์ในสมัยโบราณไม่ได้เขียนคำพยากรณ์ต่างๆ ขึ้นมาด้วยตัวเอง ในทางกลับกัน พวกเขาจะสามารถลงมือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือพูดอะไรก็ต่อเมื่อพระเจ้าทำงานในพวกเขา ไม่ใช่ตัวพวกเขาเองที่ต้องการจะพูด พวกเขาเป็นมนุษย์ แต่ข้อความของพวกเขาคือพระวจนะของพระเจ้า เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้พวกเขาพูดและนำคำพูดของพวกเขา สิ่งนี้ทำให้สิ่งที่เรามีอยู่ในพระคัมภีร์จากผู้พยากรณ์มีค่ามากขึ้น เพราะเราได้รับพระคำของพระเจ้า! (2 ทิโมธี 3: 16-17)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณสำหรับทรงดลใจให้คนธรรมดานำข้อความพิเศษของพระองค์มาถึงเราในภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ขอบพระคุณสำหรับการส่งข้อความที่สำคัญนั้นแก่เราทางพระคัมภีร์ และทรงรักษาคำสัญญานั้น ผ่านช่วงเวลาของการข่มเหง ความยากลำบากและความขัดแย้งต่างๆ ขอทรงโปรดใช้พระคัมภีร์เดียวกันนั้นที่จะจุดชนวนการฟื้นฟูใหม่ทั้งหมดในหัวใจของข้าพระองค์ และทั่วแผ่นดินของเรา อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น