ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ప్రేమగల పిల్లవాడు ఎప్పుడు వినకూడని కొన్ని విచారకరమైన పదాలు ఇవి: "నేను మీలో చాలా నిరాశపడ్డాను." అని చెప్పడము,అది మన పట్ల మన పరలోకపు తండ్రి యొక్క ప్రతిచర్యగా ఉండాలని మనము కోరుకోము. మనం యేసును ప్రభువుగా ప్రేమిస్తున్నామని, గౌరవించామని ప్రపంచం తెలుసుకోవాలని మనము కోరుకుంటున్నాము, తద్వారా వారు మన రక్షకుడిని కూడా తెలుసుకోగలుగుతారు, తద్వారా మన పరలోకంలో ఉన్న మన తండ్రికి ఆనందం కలిగించవచ్చు!

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన యెహోవా, నేను ప్రతిరోజూ యేసు కొరకు నిలబడటానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు నాకు ధైర్యం, జ్ఞానం మరియు గౌరవం ఇవ్వండి. నా మాటలు మరియు నా జీవితం యేసు పట్ల నా విధేయతను యేసును నా ప్రభువుగా మరియు రక్షకుడిగా ప్రకటించనివ్వండి. ప్రభువైన యేసు పేరిట నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు