ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మీరు బోధించేదాన్ని ఆచరించండి! "" ఏ రోజైనా వినడం కంటే కూడా నేను ఒక ప్రసంగాన్ని కన్నులతో చూడాలనుకుంటున్నాను. "" మీ జీవితాన్ని మీ నోరు ఉన్న చోట ఉంచండి! "మనపై యేసుపై మన విశ్వాసం గురించి చాలా బహిరంగంగా మాట్లాడేవారు కూడా ఆ విషయాన్ని నిర్ధారించుకోవాలి మనము ఇతరులను అనుసరించమని పిలుస్తున్న అదే ప్రమాణానికి మనము జవాబుదారీగా ఉంటాము.

నా ప్రార్థన

పరలోకంలో ఉన్న తండ్రీ, దయచేసి నేను మాట్లాడే మాటలకు అనుగుణంగా ఉండటానికి నా నడకకు సహాయం చేయండి మరియు నా చర్చ ఎల్లప్పుడూ మీకు ఆనందంగా ఉండునుగాక ! యేసు మహిమాన్వితమైన నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change