ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ทำในสิ่งที่คุณสอน"​ ผมอยากเห็นชีวิตของนักเทศน์ มากกว่าคำเทศนาของเขา " ให้ใช้ชีวิตตามที่ปากคุณสอน "พวกเราที่ประกาศเรื่องของพระเยซูปาวๆ ก็ต้องแน่ใจด้วยว่าได้ชีวิตตามที่เราได้ไปประกาศเชิญชวนให้คนอื่นมาเชื่อด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ โปรดช่วยให้ชีวิตของข้าพเจ้าสอดคล้องกับสิ่งที่ข้าพเจ้าพูด และขอให้สิ่งที่ข้าพเจ้าพูด เป็นที่พอพระทัยของพระองค์อยู่เสมอ อธิษฐานในนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น