ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

సత్యం ఏమి చేస్తుందో మరియు ఎవరిని వెతుకుతుందో అందులో కనిపిస్తుంది. వెలుగు యొక్క పిల్లలుగా జీవిద్దాం మరియు మనం ప్రపంచానికి వెలుగుగా ఉండేలా సమీపించారని మరియు మహిమాన్వితమైన వెలుగులో నివసించే తండ్రిని వెతుకుదాం.

నా ప్రార్థన

ప్రతి పరలోకపు వెలుగు తండ్రీ, నన్ను, నా లోపాలను, వైఫల్యాలను మరియు పాపాలను మీ సమక్షంలో ఉంచినప్పుడు నన్ను సున్నితంగా సరిదిద్దమని నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. నేను నీ దృష్టికి నిష్కళంకముగాను, పవిత్రముగాను, నిర్దోషిగాను ఉండునట్లు యేసు రక్తము ద్వారా నన్ను క్షమించి శుద్ధి చేయుము. ఓ ప్రభూ, నేను క్షమించబడాలని కోరుకోవడం లేదు, నేను మీకు మరియు మీ సంఘానికి ఉపయోగకరంగా ఉండాలనుకుంటున్నాను. దయచేసి ఉపయోగకరంగా నా మార్గాన్ని కనుగొనడంలో నాకు సహాయపడండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change