ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యేసు ప్రభువును మనస్పూర్తిగా అనుసరించాలని నిన్న మనము నిర్ణయించుకున్నామ. దానిని మరచిపోవద్దు మరియు పాత అలవాట్లకు మరియు చెడు విధానాలకు తిరిగి జారిపోకూడదు . ఈరోజు, రేపు, మరియు ఆతరువాత కూడా ... . సత్యం మార్గాన్ని మరలా ఎంచుకుందాం.

నా ప్రార్థన

నీతిమంతుడవైన తండ్రీ, నీ మార్గం మరియు నీ వాక్యం నా జీవితానికి మరియు మార్గదర్శకత్వానికి మూలం. నేను ఈ రోజు మీ ఇష్టాన్ని మరియు మీ సత్యాన్ని ఎంచుకున్నాను. సంతోషకరమైన విధేయత ద్వారా అది నాలో సజీవంగా రావడానికి సహాయపడండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change