ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราได้ตัดสินใจที่จะติดตามองค์เจ้าชีวิตด้วยสุดจิตสุดใจของเราแล้ว อย่าได้ลืมสัญญาวันนั้นและกลับไปใช้นิสัยเดิมๆ ที่แย่ๆนะครับ ในวันนี้ขอให้เราเลือกทางแห่งความจริงอีกครั้งและวันต่อๆ ไป

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรม ทางและพระคำของพระองค์เป็นแหล่งของชีวิตของข้าพระองค์และการทรงนำ วันนี้ข้าพระองค์เลือกความจริงและเลือกตามที่พระองค์ต้องการ ขอทรงโปรดช่วยให้ชีวิตของข้าพระองค์มีแต่ความจริง ผ่านการเชื่อฟังที่น่าชื่นชมยินดี อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น