ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

క్రీస్తు ధర్మశాస్త్రం యొక్క నెరవేర్పు (ధర్మశాస్త్రం యొక్క లక్ష్యం మరియు గమ్యం) మరియు ధర్మశాస్త్రం యొక్క ముగింపు. ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించడం ఆధారంగా మనం ఇకపై తీర్పు తీర్వబడం. నిజమే, మనకు ఉపయోగించిన ప్రమాణం దేవుని నీతి , అయితే ఇది యేసు మనలో మరియు మనలో కలిసే ప్రమాణం, మనకు పాపపరిహారార్థం కావడం మరియు మనలను శక్తివంతం చేయడానికి ఆత్మను పంపడం ద్వారా అది జరిగింది. దీని అర్థం దేవుడు మనలను నీతిమంతులుగా ప్రకటించగలడు, అదే సమయంలో మనం జీవించే విధానంలో నీతిమంతులుగా ఉండటానికి ప్రయత్నింపచేస్తాడు . ధర్మశాస్త్రం యొక్క లక్ష్యం నెరవేరింది మరియు క్రీస్తు తన మనలను మార్చేటప్పుడు అది పూర్తవుతుంది.

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన తండ్రీ, యేసు మీ ప్రియమైన కుమారుడని, నా రక్షకుడిగా పంపబడి, నా పాపాలకు సిలువ వేయబడి, నా విజయం కోసం మృతులలోనుండి లేచాడని నేను నమ్ముతున్నాను. నేను అతనిలో నా రక్షణను విశ్వసిస్తున్నాను మరియు మీ అద్భుతమైన కృపకు ధన్యవాదాలు. నా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పేరిట ప్రార్థిస్తున్నాను ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు