ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคริสต์เป็นทั้งผู้เติมเต็มกฎ (เป็นเป้าหมายและจุดหมายปลายทางของกฎ) และเป็นจุดจบของกฎ เราไม่ได้ถูกตัดสินด้วยการรักษากฎอีกต่อไป จริงอยู่ ที่มาตรฐานที่ใช้กับเราคือความชอบธรรมของพระเจ้า แต่นี่เป็นมาตรฐานที่องค์พระเยซูกระทำในเราและเพื่อเรา โดยยอมกลายเป็นเครื่องบูชาเพื่อไถ่โทษบาปแทนเรา และได้ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเสริมกำลังเรา นี่หมายถึง พระเจ้าประกาศว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมแล้ว แต่ในเวลาเดียวกัน พระองค์ก็ช่วยเปลี่ยนแปลงเราด้วย เพื่อเราจะได้มีชีวิตที่สมกับความชอบธรรมนั้น เป้าหมายของกฎคือเติมเต็มและครบถ้วนในพระคริสต์ เหมือนกับที่ความรอดของพระองค์เปลี่ยนแปลงเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าเชื่อว่า พระเยซูเป็นลูกที่รักของพระองค์ ที่ส่งมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า มาถูกตรึงเพื่อไถ่บาปข้าพเจ้า และฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อชัยชนะของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อในความรอดที่พระองค์มอบให้ และขอบคุณพระองค์สำหรับของประทานแห่งพระคุณ ในนามของพระเยซู องค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น