ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

విశ్వాసం యొక్క కొన్ని అంశాలు వర్ణించలేనివి: వాటిని చేయడం ద్వారా మాత్రమే అవి అనుభవించబడతాయి మరియు తెలుసుకోబడతాయి. దేవుని రుచి చూడండి. అతని మంచితనాన్ని యొక్క నమూనాను రుచిచూడండి . అతని దయపై ఆధారపడండి. అతని సంరక్షణలో ఆశ్రయం పొందండి. అతన్ని దగ్గరగా కనుగొని, జీవితంలోని అతి పెద్ద ప్రమాదాల నుండి మరియు మరణం యొక్క గొప్ప భయాల నుండి మనము ఆయన వద్ద ఆశ్రయము పొందినందుకు మనము ఆశీర్వదించబడ్డాము.

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన తండ్రీ, నిన్ను బాగా తెలుసుకోవడానికి నాకు సహాయం చెయ్యండి. నా హృదయాన్ని తెరవండి, ప్రియమైన ప్రభువా, నేను మీ సంరక్షణకు నన్ను పూర్తిగా అప్పగిస్తాను. మీరు నన్ను మెప్పించడానికి కాదు కానీ , మీ దయలో పాలుపంచుకోవడానికి ఎంత దయతో ఉన్నారో చూడటానికి నా కళ్ళు తెరవండి . మీ మంచితనానికి ధన్యవాదాలు. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు