ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"మనిషి ప్రపోజ్ చేస్తాడు (అనుకుంటాడు ), పరలోకం దానిని పారవేస్తుంది ( నిర్ణయిస్తుంది). మనలో చాలామంది సలహాలు ఇవ్వడానికి మరియు గొప్ప ప్రణాళికలు చేయడానికి తొందరపడతారు. విజ్ఞత అనేది కొంత కాలం పాటు సూచనలకు లొంగిపోవటం నుండి వస్తుందని మరియు సుదీర్ఘముగా వినిన తరువాత చివరిలో మాత్రమే అది వస్తుందని జ్ఞాని మనకు గుర్తుచేస్తాడు. మీరు నాలాంటి వారైతే, మీరు మీ ప్రణాళికలను ప్రారంభించే ముందు ప్రభువు వెలుగులో ఆ ప్రణాళికలు మరికొంత పక్వానికి వచ్చినతరువాత అనుమతించడం చాలా మంచిది. కొత్త నిబంధన యొక్క జ్ఞాన రచయిత అయిన యాకోబు , మనం సందేహించకుండా వెతికితే దేవుడు ఆ జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు అని మనకు గుర్తు చేయడం నాకు ఓదార్పునిస్తుంది. అయితే మనం జ్ఞానం కోసం ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు, వాక్యభాగములోని ప్రభువు సత్యాన్ని వినడానికి సహనం కోసం కూడా ప్రార్థిద్దాం, తద్వారా జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు మనం దానిని గుర్తించవచ్చు!

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, నీ మార్గాలను నాకు బోధించు మరియు నా జీవితానికి నీ మార్గాలను గుర్తించడంలో నాకు సహాయపడు. నాకు చాలా పథకాలు, తలంపులు ఉన్నాయి, కానీ అవి మీ నుండి కాకపోతే, అవి నిలబడవని నాకు తెలుసు. మీ జ్ఞానానికి నన్ను నడిపించండి మరియు నేను దానిని తెలుసుకోవడం మాత్రమే కాకుండా, మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా అందించబడిన శక్తితో జీవించడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు