ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"มนุษย์เสนอ แต่คำตอบขึ้นกับสวรรค์" ส่วนใหญ่คนเรามักจะชอบให้คำแนะนำและมีแผนการที่ยิ่งใหญ่ กษัตริย์โซโลมอนบอกเราว่า ปัญญาเกิดจากการเชื่อฟังคำสั่งสอนมาเป็นระยะเวลานาน ถ้าคุณเป็นเหมือนผม คุณก็จะเลือกให้แผนการของคุณสุกงอมอยู่ในความสว่างขององค์เจ้าชีวิต แล้วถึงค่อยลงมือทำ ผมรู้สึกสบายใจที่ยากอบ ผู้เต็มไปด้วยสติปัญญาที่เขียนพระคัมภีร์ใหม่ เตือนเราว่า พระเจ้าจะให้สติปัญญา ถ้าเราแสวงหาโดยไม่สงสัย แต่เมื่อเราอธิษฐานขอสติปัญญา ก็ให้เราอธิษฐานขอความอดทนที่จะรับฟังความจริงขององค์เจ้าชีวิตในพระคัมภีร์ด้วย เพื่อที่เราจะรู้จักสติปัญญานั้นเมื่อมันเกิดขึ้น

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ โปรดสอนทางของพระองค์และช่วยให้ข้าพเจ้ามองเห็นทางที่พระองค์วางไว้ให้เดินนั้น ข้าพเจ้าวางแผนมากมาย แต่ข้าพเจ้ารู้ว่าถ้ามันไม่ได้มาจากพระองค์ แผนนั้นก็จะล้มเหลวไป โปรดนำข้าพเจ้าเข้าสู่สติปัญญาของพระองค์ เพื่อข้าพเจ้าจะไม่ใช่แค่พยายามที่จะรู้จักมัน แต่ยังพยายามที่จะมีชีวิตแบบนั้นด้วย โดยผ่านทางฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น