ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

విశ్వం యొక్క పరమ దేవుడు మనల్ని ఇంత ఉదారంగా ప్రేమిస్తాడని ఖచ్చితంగా నమ్మశక్యంగా లేదా! అయినప్పటికీ ఆయన గతంలో మనపై తన ప్రేమను యేసు ద్వారా చూపించాడు. యేసు తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఆయన మనపై తన ప్రేమను నాటకీయంగా చూపిస్తాడు - తన ప్రాణాన్ని మనకోసం ఇవ్వడానికి కాదు, తన జీవితాన్ని మనతో పంచుకోవడానికి! రండి, మా తీయని కాపరి, తిరిగి రండి!

Thoughts on Today's Verse...

Isn't it absolutely unbelievable that the Supreme God of the universe would love us so generously! Yet he has shown his love for us in the past through Jesus. He will dramatically show his love for us again when Jesus returns — not to give his life for us, but to share his life with us! Come, sweet Shepherd, come!

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రీ, మిమ్మల్ని ఇశ్రాయేలు యొక్క గొప్ప గొర్రెల కాపరిగా వెల్లడించినందుకు ధన్యవాదాలు. నా కోసం తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసిన మంచి గొర్రెల కాపరిగా యేసును పంపినందుకు ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు మీరు చేసిన సమస్తమునకు మీకు కృతజ్ఞతలు మరియు ప్రశంసల త్యాగంగా ఉండటానికి నా హృదయ నిబద్ధతను మరియు నా జీవిత చర్యలను అంగీకరించండి. యేసు నామంలో. ఆమెన్

My Prayer...

Dear Heavenly Father, thank you for revealing yourself to Israel as the Great Shepherd. Thank you for sending Jesus to be the Good Shepherd who sacrificed his life for me. Now please accept the commitment of my heart and the actions of my life to be a sacrifice of thanks and praise to you for all that you have done. In Jesus' name. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of యోహాను 10:11

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change