ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మన మాటలు మరియు మన సంభాషణను మనం ఉపయోగించే విధానం మనం ఆనందించే జీవన నాణ్యతను బాగా ప్రభావితం చేస్తాయని దేవుడు మనకు గుర్తు చేస్తున్నాడు . చెడు సంభాషణ మరియు మనం చెప్పే అబద్ధాల వంటివి తగ్గించినట్లుగా శక్తివంతమైన జీవితాన్ని మరేదీ తగ్గించదు. అవి మనం నియంత్రించలేని మోసపూరిత నష్టం యొక్క శక్తిని విడిచిపెడతాయి . ఈ విడిచిపెట్టే ఈ శక్తి మనం ఎవరి గురించి, ఎవరితో మాట్లాడుతున్నామో వారికి నష్టం కలిగించడమే కాకుండా, చివరికి అవి ఒక శక్తివంతమైన ఆయుధమై తిరిగి వచ్చి వారి ప్రాణాంతకమైన జీతమును మన జీవితాల్లోకి తీసుకువస్తాయి. సరైనది, మంచిది, సంపూర్ణమైనది, పవిత్రమైనది, నిజమైనది మరియు ఆశీర్వాదములను మాట్లాడే వ్యక్తులుగా ఉందాం. (. ఎఫెసీయులు 4: 20-5: 12 కూడా చూడండి )

Thoughts on Today's Verse...

God reminds us that our words and the way we use our speech greatly impact the quality of life we enjoy. Nothing cuts short a vibrant life like evil speech and lies we tell. They set loose a force of deception and damage that we cannot control. This unleashed power not only damages those about whom and to whom we speak, but they eventually boomerang and come back and bring their deadly payload back into our own lives. Let's be people who speak what is right, good, wholesome, holy, true, and a blessing. (cf. Ephesians 4:20-5:12)

నా ప్రార్థన

పవిత్రమైన మరియు నీతిగల దేవా , నా తండ్రి, నా హృదయాన్ని శుద్ధి చేయండి మరియు సమస్త వంచన, అపవాదు, అసభ్యత, దుర్మార్గం, అసత్యం, అతిశయోక్తి, నీచత్వం, వక్రీకరణ, మోసం మరియు గాయపరిచే పదాల నుండి నా మాటలను శుద్ధి చేయండి. దేవా, నా నోటి మాటలు మరియు నా హృదయ ఉద్దేశ్యాలు మీకు సంతోషాన్నిస్తాయి. యేసు నామంలో. ఆమెన్.

My Prayer...

Holy and Righteous God my Father, purify my heart and cleanse my words of all deceit, slander, vulgarity, wickedness, untruth, exaggeration, mean-spiritedness, distortion, guile, and words that wound. May the words of my mouth and the intentions of my heart be pleasing to you, O God. In Jesus' name. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of కీర్తనలు 34:12-13

మీ అభిప్రాయములు