ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మన మాటలు మరియు మన సంభాషణను మనం వాటిని ఉపయోగించే విధానం మనం ఆనందించే జీవన నాణ్యతను బాగా ప్రభావితం చేస్తాయని దేవుడు మనకు గుర్తు చేస్తున్నాడు . చెడు సంభాషణ మరియు మనం చెప్పే అబద్ధాల వంటివి తగ్గించినట్లుగా శక్తివంతమైన జీవితాన్ని మరేదీ తగ్గించదు. అవి మనం నియంత్రించలేని మోసపూరిత నష్టపరచు శక్తిని విడిచిపెడతాయి . విడిచిపెట్టే ఈ శక్తి మనం ఎవరి గురించి, ఎవరితో మాట్లాడుతున్నామో వారికి నష్టం కలిగించడమే కాకుండా, చివరికి అవి ఒక శక్తివంతమైన ఆయుధమై తిరిగి వచ్చి వాటి ప్రాణాంతకమైన జీతమును మన జీవితాల్లోకి తీసుకువస్తాయి. సరైనది, మంచిది, సంపూర్ణమైనది, పవిత్రమైనది, నిజమైనది మరియు ఆశీర్వచనములు మాట్లాడే వ్యక్తులుగా ఉందాం. (. ఎఫెసీయులు 4: 20-5: 12 కూడా చూడండి )

నా ప్రార్థన

పవిత్రమైన మరియు నీతిగల దేవా , నా తండ్రి, నా హృదయాన్ని శుద్ధి చేయండి మరియు సమస్త వంచన, అపవాదు, అసభ్యత, దుర్మార్గం, అసత్యం, అతిశయోక్తి, నీచత్వం, వక్రీకరణ, మోసం మరియు గాయపరిచే పదాల నుండి నా మాటలను శుద్ధి చేయండి. దేవా, నా నోటి మాటలు మరియు నా హృదయ ఉద్దేశ్యాలు మీకు సంతోషాన్నిస్తాయి. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను. . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Verse of the Day Wall Art

మీ అభిప్రాయములు