ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเตือนเราว่าคำพูดและวิธีที่เราใช้คำพูดของเราส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเราอย่างมาก ไม่มีอะไรทำให้ชีวิตที่สดใสหมดลงได้เร็วเท่ากับคำพูดชั่วร้ายและคำโกหก สิ่งเหล่านั้นมีอำนาจของการหลอกลวงและการทำลายที่เราไม่สามารถควบคุมได้ และยังสร้างความเสียหายแก่คนที่เราพูดถึง หรือคนที่เราพูดด้วย ในที่สุดผลร้ายนั้นก็จะกลับมาหาเราและนำความเสียหายอย่างมากกลับมาสู่ชีวิตของเรา ขอให้เราเป็นคนที่พูดในสิ่งที่ถูกต้อง ที่ดี ที่บริสุทธิ์ ที่แท้จริง และให้เป็นการอวยพรคนอื่น (เอเฟซัส 4:20-5:12)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าพระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ขอทรงทำให้ใจของข้าพระองค์บริสุทธิ์ ขอทรงชำระคำพูดของข้าพระองค์ที่เป็นการหลอกลวง ใส่ร้าย หยาบคาย ชั่วร้าย ไม่เป็นความจริง พูดเกินจริง บิดเบือน เป็นอุบายและคำพูดที่ทำให้เจ็บ ขอให้ถ้อยคำจากปากและความตั้งใจของใจของข้าพระองค์จะเป็นที่พอพระทัยพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น