ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"తండ్రీ, నన్ను సున్నితంగా వినయముగా చేయండి: అని మంచి మిత్రుడు క్రమం తప్పకుండా ప్రభువును చేసే అభ్యర్థనను నేను ప్రేమిస్తున్నాను. పరివర్తన అనేది ఒక గొప్ప పని మరియు అది మన వైపు కంటే దేవుని వైపు మరింత సహనం కోరుకుంటుంది . మన పాపాన్ని అంగీకరించడానికి మరియు ఇంకా ఆయన పవిత్రమైన మరియు అద్భుతమైన సన్నిధిలోకి రావడానికి వీలు కల్పించిన దేవునికి ఆయన కృపకు కృతజ్ఞతలు. కృతజ్ఞత తెలుపవలసిన విషయం ఏమనగా ఆయన మనకు ఏదో అర్హత ఉన్నట్లుగా వ్యవహరించుట లేదు , కాని మనకు అది అవసరమైనట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నాడు (cf. కీర్తన 103).

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన దేవా, నేను పాపం చేసాను . నేను చేసేది నాకు నచ్చలేదు, కాని నా దీర్ఘకాలిక బలహీనతలకు నేను ఇప్పటికీ లొంగిపోతున్నాను. దయచేసి నన్ను సరిదిద్ది నన్ను నీతిమార్గములో ఉంచండి. నిన్ను సంతోషపెట్టాలని కోరుకోవడం కంటే, నేను నిన్ను గౌరవించాలనుకుంటున్నాను, కాబట్టి దయచేసి, నా హృదయాన్ని నకిలీ, మోసం మరియు ఆధ్యాత్మిక బలహీనత నుండి శాంతముగా మరియు స్థిరంగా విడిపించండి . నన్ను పవిత్రతతో పెంచుకోండి. ప్రభువైన క్రీస్తు లాగా ఉండటానికి నన్ను మార్చండి. యేసు నామంలో. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు