ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనం చాలా విషయాలను వెంబడిస్తాము, కానీ ఒక సాధన మాత్రమే జ్ఞానాన్ని తెస్తుంది. దేవుడు తనను వెతికెలా మరియు అతనిని కనుగొనేలా మనలను సృష్టించాడు అని పౌలు ఏథెన్సువారికి గుర్తు చేశాడు (అపొస్తలుల కార్యములు 17). సామెతల జ్ఞానం మనలను "దేవుని తెలుసుకోవడం" వైపుకు నడిపిస్తుంది మరియు జ్ఞానానికి మూలంగా ఆయన పట్ల లోతైన మరియు భక్తిపూర్వకమైన విస్మయాన్ని కలిగి ఉండునట్లు చేస్తుంది . ప్రాధాన్యాలు, అవసరాలు, ఉద్దేశ్యాలు, లక్ష్యాలు, సమస్యలు మరియు సమస్యలపై సరైన అవగాహన మన దైనందిన జీవితంలో ప్రభువు ఎవరో గుర్తించి, ఆయనను తెలుసుకున్నప్పుడు మాత్రమే జరుగుతుంది.

Thoughts on Today's Verse...

We pursue so many things, but only one pursuit brings wisdom. Paul reminded the Athenians that God made us to seek after him and find him (Acts 17). The wisdom of Proverbs keeps leading us back to "knowing God" and having a deep and reverential awe toward him as the source of wisdom. Understanding of priorities, needs, purposes, goals, problems, and issues can only occur when we first recognize who the Lord is and know him in our day to day lives.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ , గంభీరమైన, నీతిమంతుడు మరియు శాశ్వతమైన దేవా . మీకు నా గురించి తెలిసిన దానికంటే నాకు మీ గురించి చాలా తక్కువగా తెలుసునని నేను అంగీకరిస్తున్నాను. కానీ నా జీవితంలో నీ విశ్వాసం, చరిత్రలో ప్రదర్శించబడిన నీ శక్తి, క్రీస్తు సిలువ ద్వారా అనేకమందితో పంచుకున్న నీ కృప, ఒకరోజు నన్ను నీ ఇంటికి తీసుకువస్తానన్న నీ వాగ్దానం ఇవన్నీ నన్ను నిలబెట్టడానికి సహాయపడతాయి. నేను నిన్ను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను, తద్వారా నా జీవితం - నా కీర్తి లేదా లాభం కోసం కాక , మీ మహిమ కోసం మీ ఇష్టానికి అనుగుణముగా నడుస్తుంది . ఈ రోజు నేను చేసే పనులలో మిమ్మల్ని మీరు నాకు తెలియపరుస్తారని అడుగుతున్నాను. యేసు నామంలో నేను అడుగుతున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Holy, Majestic, Righteous, and Eternal God. I confess that I know you so much less than you know me. But your faithfulness in my life, your power displayed in history, your grace shared with so many through the cross of Christ, and your promise to bring me home to you one day all help sustain me. I want to know you so that my life can be lost in your will — not for my glory or gain, but for your praise, I ask that you make yourself known to me in the things I do today. In the name of Jesus I ask it. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of సామెతలు 9:10

మీ అభిప్రాయములు