ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనం అనుసరించేవి చాలా అస్థిరమైనవి . మనము ఏదైనా పొందిన తర్వాత, దాన్ని భద్రపరచడానికి ప్రయత్నించాలి ఎందుకంటే అది త్వరలోనే పోతుందని మనకు తెలుసు. అతను శాశ్వతమైనవాడు మరియు శాశ్వతంగా జీవిస్తాడు అని దేవుడు మనకు వాగ్దానం చేసాడు, అలాగే అతనితో సంబంధాన్ని కొనసాగించేవారు మరియు ఆయన చిత్తాన్ని చేయడానికి శాశ్వతముగా ఉంటారనే విషయానికి కట్టుబడి ఉండాలి . కాబట్టి మనం కూర్చుని, మన సమయాన్ని, మన డబ్బును, మన ప్రయత్నాలను ఎలా గడుపుతామో చూద్దాం మరియు మనం అనుసరిస్తున్నది నిజంగా విలువైనదేనా అని అడుగుదాము . అప్పుడు ఇంకొక ముఖ్యమైన ప్రశ్న అడగండి: "ఇది విలువైనది అయినప్పటికీ, అది ఒక మార్పుతేగలిగినంత ఎక్కువ కాలం ఉంటుందా?"

Thoughts on Today's Verse...

So much of what we pursue is fleeting. Once we acquire it, we try to preserve it! Why? Because we know it will soon be gone. God has promised us that just as he is eternal and will live forever, so are those who pursue a relationship with him and are committed to his will. So, let's look at how we spend our time, money, and effort. Then, let's ask if what we are pursuing is really worth having. Now, let's ask one more important question: "Even if it is worth having, is it going to last long enough to make a difference?"

నా ప్రార్థన

నిత్యుడగు తండ్రి , దయచేసి నా జీవితంతో నేను అనుసరిస్తున్న దాని గురించి నిజాయితీగా ఉండటానికి నాకు ధైర్యం ఇవ్వండి. నేను మీ కారణాన్ని లెక్కించాలనుకుంటున్నాను. నేను మంచి కోసం ఒక మార్పును కోరుకుంటున్నాను. ఆ కోరికలో కొన్ని స్వయంసేవకు సంబంధించినవి అని నేను అంగీకరిస్తున్నాను. అయితే, ప్రియమైన తండ్రీ, మంచి కోసం ఇతరులను ప్రభావితం చేసే మరియు మీకు గౌరవం తెచ్చే జీవితాన్ని నేను నిజంగా కోరుకుంటున్నాను. స్థిరమైనవి మరియు పట్టింపులేని విషయాలను వెంటాడుతూ నా సమయాన్ని వృథా చేయకూడదనుకుంటున్నాను. నా సంస్కృతి యొక్క నీడ విలువలను వెంబడించకుండా మీ ఇష్టాన్ని అనుసరించడానికి మరియు మీ జీవితాన్ని కనుగొనటానికి నాకు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఇవ్వండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Eternal Father, please give me the courage to be honest about what I am pursuing with my life. I want it to count for your cause. I want to make a difference for good. Some of that desire, I confess, is self-serving. However, dear Father, I truly want to have a life that impacts others for good and brings you honor. I don't want to waste my time chasing after things that won't last or matter. Please give me the spiritual wisdom to follow your will and find your life rather than pursue my culture's vain values. In Jesus' name, I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 యోహాను 2:17

మీ అభిప్రాయములు