ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనతో శత్రుత్వం ఉన్నవారిని క్రీస్తు సువార్త కొరకు ఎలా గెలవగలం? మనకు నైపుణ్యం కలిగిన రక్షకులు మరియు బైబిల్ సత్యాన్ని బహిర్గతం చేసేవారు అవసరం. అయితే మనలో చాలామంది మనం జీవించే విధానం మరియు వారితో వ్యవహరించే విధానమే ఇతరులను గెలుచుకునే మార్గము . మనకు ఎంత విమర్శలు, కఠినమైన చికిత్సలు వచ్చినా, మన పనులు క్రీస్తులాగే ఉండాలి. వాటిని తక్కువ చేయటం అంటే, జీవిస్తున్న క్రీస్తును మన క్రియలలో చూసే అవకాశాన్ని ఇతరులవద్దనుండి దొంగిలించడమే .

Thoughts on Today's Verse...

How do we win the hearts of those who are hostile to us so that they will follow Jesus? While we need skilled defenders and expositors of biblical truth, the way most of us will win others is by the way we live and by the way we treat them. No matter how much criticism and harsh treatment we may receive, our deeds must remain Christ-like. To do less is to rob others of a chance to see the living Christ in action.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధమైన మరియు నీతిమంతుడైన తండ్రీ, దయచేసి ఇతరులపై, ముఖ్యంగా క్రీస్తు గురించి తెలియని వారిపై నా ప్రభావం గురించి నేను మరింత తెలుసుకోనందుకు నన్ను క్షమించు. దయచేసి మీ ఆత్మతో నన్ను నింపండి మరియు నన్ను బలోపేతం చేయండి, తద్వారా కొన్నిసార్లు నా దారికి వచ్చే విమర్శలు మరియు పరిశీలనల క్రింద నేను నిలబడగలను. ఇతరులను ప్రభావితం చేయడానికి నా జీవితానికి సహాయం చేయండి, తద్వారా నేను నమ్మే వాటి యొక్క సత్యాన్ని మరియు నేను జీవించే ఆశను వారు చూస్తారు. యేసు నామంలో అడుగుచున్నాము . ఆమెన్.

My Prayer...

Holy and righteous Father, please forgive me for not being more aware of my influence on others, especially those who do not know Christ. Please fill me with your Spirit and strengthen me so that I can stand up under the criticism and scrutiny that sometimes comes my way. Help my life to impact others so that they may see the truth of what I believe and the hope by which I live. In Jesus' name. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 పేతురు 2:12

Verse of the Day Wall Art

మీ అభిప్రాయములు