ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఇవన్నీ ఎక్కడ నుండి వచ్చాయి? పదార్థం, శక్తి మరియు సమయం ఎక్కడ నుండి వచ్చాయి? మన ఉనికి గురించి మనకు తెలిసినవన్నీ క్షీణత, రుగ్మత మరియు మరణానికి మారినప్పుడు, మన విశ్వం క్రమం మరియు నిర్మాణాన్ని ఎలా కలిగి ఉంది? విశ్వాసం ద్వారా, ఇది మన పరలోకపు తండ్రి యొక్క ఉచ్చారణ రూపకల్పన నుండి వచ్చిందని మనకు తెలుసు!

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన దేవా, మీరు చేసిన అద్భుతమైన ప్రపంచానికి ధన్యవాదాలు. మన ప్రపంచాన్ని పరిపాలించే మరియు అర్థం చేసుకోవడానికి మాకు సహాయపడే సూత్రముల క్రమానికి ధన్యవాదాలు. మీ సృష్టి యొక్క వైవిధ్యత మరియు ఘనతను బట్టి నా హృదయం పెరుగుతుంది. యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change