ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనం చేయలేనిది యేసు చేసాడు; అతను దేవుని ముందు సంపూర్ణంగా జీవించాడు. పాపం మన జీవితంలో అవసరం కాదని మరియు అది మనలను బందీలుగా ఉంచాల్సిన అవసరం లేదని అతను చూపించాడు. ఆయన తన ఆత్మను మనపై కుమ్మరించాడు, తద్వారా మనం అతని క్షమాపణ మరియు ప్రక్షాళన కృపలో పాలుపంచుకోవడమే కాకుండా, దేవుడిని సంతోషపెట్టే విధంగా జీవించే శక్తిని పొందగలము. యేసు మన పాప సమర్పణ మరియు మన రక్షకుడు.

నా ప్రార్థన

నా పాపానికైన త్యాగం అందించినందుకు తండ్రికి ధన్యవాదాలు. యేసుప్రభువు, ఆ పాపం నుండి నన్ను విమోచన క్రయధనం చెల్లించడానికి సిద్ధపడినందుకు ధన్యవాదాలు. పవిత్ర ఆత్మ, నాలో నివసిస్తున్నందుకు మరియు దేవుని కోసం జీవించడానికి నన్ను శక్తివంతం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. దేవుడా, నీ రక్షణకు ధన్యవాదాలు! యేసు నామములో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change