ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้ พระองค์ใช้ชีวิตสมบูรณ์แบบต่อพระพักตร์ของพระเจ้า พระองค์ให้เราเห็นว่าความบาปไม่จำเป็นในชีวิตเรา และเราก็ไม่ต้องตกเป็นทาสของมัน พระองค์เทพระวิญญาณมาในเรา เพื่อที่เราจะไม่เพียงแค่เข้ามีส่วนในการยกโทษของพระองค์และพระคุณที่ชำระเราเท่านั้น แต่ยังเรามีอำนาจในการใช้ชีวิตเพื่อทำให้พระเจ้าพอพระทัยด้วย พระเยซูเป็นเครื่องไถ่บาปของเรา และเป็นพระผู้ช่วยให้รอด

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดา สำหรับการเตรียมเครื่องไถ่บาปของข้าพระองค์ ขอบพระคุณองค์เจ้าชีวิต พระเยซู ที่ยอมที่จะจ่ายค่าไถ่ในราคาสูงเพื่อไถ่ข้าพระองค์ออกจากความบาป ขอบพระคุณ พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในข้าพระองค์ และให้กำลังข้าพระองค์ในการใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้า ขอบพระคุณ โอ พระเจ้า สำหรับความรอดที่มมาจากพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น