ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మన బాప్తిస్మము కేవలం నీటిలో మునుగుట కంటే ఎక్కువ అని పౌలు మనకు గుర్తు చేస్తున్నాడు . బాప్తిస్మములో, మనము యేసు మరణం, సమాధి మరియు పునరుత్థానంలో పాలుపంచుకున్నాము. మనలను కాపాడటానికి అతను చేసినది ఇప్పుడు మనతో పంచుకోబడింది. మనము పాపము విషయములో చనిపోయాము మరియు ఒక కొత్త వ్యక్తిగా ఎదిగి, పరిశుద్ధపరచబడి మరియు పవిత్రంగా, పవిత్రాత్మ ద్వారా శక్తిని పొందుతాము. మనము పాపం యొక్క బలము మరియు శిక్ష నుండి విముక్తి పొందాము.

Thoughts on Today's Verse...

Paul reminds us that our baptism was more than just a dunking in water. In baptism, we shared in Jesus' death, burial, and resurrection. What he did to save us is now shared with us. We die to sin and are raised to be a new person, cleansed and made holy, empowered by the Holy Spirit. We have been set free from the power and the penalty of sin.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నాకు యేసులో కొత్త జీవితాన్ని ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. నా అపరాధం మీ దయతో కప్పబడినందుకు నేను నిజంగా కృతజ్ఞుడను. పాపం నుండి స్వేచ్ఛగా నా జీవితాన్ని గడపడానికి నేను శక్తిని అడుగుతున్నాను. పాపంతో నా మధ్యస్థత మరియు విచ్చలవిడితనమును బట్టి నన్ను క్షమించు. నా ఆత్మను కలుషితం చేసే లేదా మీ ఇష్టానికి నా హృదయాన్ని దూరం చేసే అన్నింటిపై నాకు బలమైన విరక్తి భావమును ఇవ్వండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Father, thank you for giving me new life in Jesus. I am truly thankful that my guilt is covered by your grace. I ask for the power to live my life of freedom from sin. Forgive me for my times of mediocrity and flirtation with sin. Give me a strong sense of revulsion toward anything that would pollute my soul or distract my heart from your will. In the name of Jesus I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of రోమా 6:5-6

మీ అభిప్రాయములు