ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యేసు ప్రభువు! దేవుని ప్రణాళిక క్రీస్తులో ఉద్దేశించబడింది. దేవుని ప్రణాళిక క్రీస్తు సరైన సమయంలో రావడంపై కేంద్రీకృతమై ఉంది. క్రీస్తును అందరికీ ప్రభువుగా చేయడం ద్వారా ఆయనలో ఐక్యతను తీసుకురావాలనేది దేవుని ప్రణాళిక! ఇంకా ఏమిటంటే, మన మోక్షాన్ని తెచ్చే ఈ ప్రణాళిక దేవునికి గొప్ప ఆనందాన్ని తెస్తుంది. దేవుడు మాత్రమే రక్షించే దేవుడు. యేసు మన రక్షకుడు మరియు ప్రభువు. కాబట్టి ఈరోజు మనం ఎదుర్కొనే అసలైన సమస్య ఇది: మన జీవితంలోని , మన హృదయాలు, మన రహస్యాలు, మన పాపం, మన తిరుగుబాటు, ఏ ప్రాంతం మనం ప్రభువుకు సమర్పించదులే?

నా ప్రార్థన

ఓ విలువైన తండ్రీ, నా హృదయం మోసపూరితమైనదని నాకు తెలుసు. ఒక్కోసారి నన్ను నేను మోసం చేసుకోగలను కూడా. కానీ నేను మీ సన్నిధిలో మోకరిల్లినప్పుడు మరియు మీ వాక్యం ద్వారా దోషిగా నిర్ధారించబడినప్పుడు, నేను మీ నియంత్రణకు మరియు యేసు ప్రభువుకు ఇంకా పూర్తిగా సమర్పించని ప్రాంతాలను నేను గుర్తు చేసుకున్నాను. దయచేసి, ప్రియమైన తండ్రీ, నా స్వీయ మోసాన్ని సున్నితంగా చూపించడానికి మరియు దోషిగా నిర్ధారించడానికి పరిశుద్ధాత్మను ఉపయోగించండి, తద్వారా నేను మీ చిత్తంలో పూర్తిగా మునిగిపోయాను . ప్రభువుల ప్రభువైన యేసు నామంలో, నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change