ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิต! แผนงานของพระเจ้ามีวัตถุประสงค์ในพระคริสต์ แผนงานของพระเจ้าเน้นที่พระคริสต์เสด็จมาในเวลาที่เหมาะสม แผนงานของพระเจ้าคือการเป็นหนึ่งเดียวในพระคริสต์ นั่นเป็นเหตุที่พระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิตของทุกสิ่ง! ยิ่งไปกว่านั้น แผนงานที่นำความรอดมาสู่เรานี้ ทำให้พระเจ้าพอใจอย่างยิ่ง พระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยเพียงองค์เดียวเท่านั้น พระเยซูเป็นทั้งพระผู้ช่วยให้รอดและองค์เจ้าชีวิตของเรา ดังนั้นปัญหาที่แท้จริงที่เราเผชิญในวันนี้คือ มีสิ่งใดในชีวิตของเรา ใจของเรา ความลับของเรา ความบาปของเรา การไม่เชื่อฟังของเรา ที่เรายังไม่ได้มอบไว้กับพระเจ้าบ้าง

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระบิดาผู้เลิศเลอ ข้าพเจ้ารู้ว่าใจของข้าพเจ้านั้นสับปลับยิ่งนัก และในบางครั้งข้าพเจ้าก็หลอกตัวเองด้วย แต่เมื่อข้าพเจ้าคุกเข่าลงต่อหน้าพระองค์ และรู้สึกผิดเพราะพระคำของพระองค์ ข้าพเจ้าก็รู้ตัวว่ามีหลายอย่างในชีวิตที่ยังไม่ได้มอบให้พระองค์ครอบครองหรืออยู่ภายใต้การนำของพระเยซู พระบิดาเจ้าข้า โปรดใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำให้ข้าพเจ้าเห็นและกลับใจจากการหลอกลวงตัวเอง เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้ทุ่มสุดตัวที่จะทำตามใจพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู องค์เจ้าชีวิตเหนือเจ้าชีวิตทั้งปวง อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น