ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుడు మన స్వభావాన్ని మరియు తన కుమారుని స్వభావం వలె ఉండటానికి మనలో పని చేస్తున్నాడు. దేవుడు ఇచ్చువాడు . మనలను ఉదారంగా ఆశీర్వదించడంలో దేవుడు సంతోషిస్తాడు. ఇప్పుడు మనల్ని కూడా అలాగే చేయమని అడుగుచున్నాడు . ఇవ్వడం అనేది మన సంఘాలు మరియు పరిచర్యకు మద్దతు ఇవ్వడానికి మనకు ఇచ్చిన ఏకపక్ష పని కాదు; కాదు, దేవుడిలా మారడానికి మన వ్యక్తిత్వము పరివర్తనలో ఇవ్వడము అనేది ఒక భాగం . దేవుని దయతో కూడిన పనిలో మన విధేయత, అయన మీద ఆధారపడటం మరియు వాటికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడానికి ఇది నిజమైన మార్గాలలో ఒకటి కావచ్చు.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, మీరు నాతో పంచుకున్న సమృద్ధితో నేను లోపభూయిష్టంగా ఉన్న సమయాలకు నన్ను క్షమించు. నన్ను దీవెనల వాహికగా చేయండి. నా దగ్గర ఉన్నదంతా నీదేనని నాకు తెలుసు. దయచేసి మీరు ఉపయోగించినట్లు ఉపయోగించడానికి నాకు సహాయం చేయండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు