ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"యేసుక్రీస్తునందు మీరందరును ఏకముగా ఉన్నారు!" అని పౌలు గలతీయులకు చెప్పాడు (గలతీయులకు 3: 26-29). అయినప్పటికీ, సాతాను నిరంతరం దేవుని ప్రజలను విభజించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. కుటుంబాలు లేదా సంఘములలో అయినా పురుషులు మరియు స్త్రీలను విభజించడం అతని అత్యంత ప్రభావవంతమైన విభజన మార్గాలలో ఒకటి. యేసు మన ప్రభువు అయితే, మనము ఒకరికొకరు అవసరమని మనము గుర్తించెదము మరియు ఒకరికొకరు విలువను కలిగియుండటానికి మనము కట్టుబడి ఉన్నాము. మన విభేదాల ద్వారా మనల్ని విభజించడానికి సాతానును అనుమతించకుండా, మన రక్షకుడి చుట్టూ ఐక్యంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించుదాము !

నా ప్రార్థన

నీ స్వరూపమందు నన్ను చేసిన నా పరిశుద్ధ దేవా , దయచేసి మీరు నన్ను విలువైనదిగా భావించి ఇతరులందరినీ గౌరవించే ధైర్యాన్ని ఇవ్వండి. దయచేసి మీరు నా జీవితంలోకి తీసుకువచ్చే ప్రతి వ్యక్తిని విలువైనదిగా చూస్తూ జాతి, సామాజిక లేదా లింగ భేదాలు జోక్యం చేసుకోనివ్వకుండా చూడండి . నా రక్షకుడిలాగే వాటిని ఆశీర్వదించడానికి మరియు విలువైనదిగా చెప్పడానికి నాకు కళ్ళు, హృదయం మరియు యేసు మాటలు ఇవ్వండి. మన రక్షకుడైన యేసు పేరిట నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు