ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลบอกกับชาวกาลาเทีย (กาลาเทีย 3:26-29) ว่า"เราเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์" แต่อย่างไรก็ตาม ซาตานก็คอยยุแหย่ให้คนของพระเจ้าแตกแยกกัน วิธีหนึ่งที่มันใช้แล้วเกิดผลดีมาก คือการแบ่งแยกชายหญิง ไม่ว่าจะในครอบครัวหรือโบสถ์ แต่เปาโลก็ได้เตือนเราว่า ถ้าพระเยซูคือองค์เจ้าชีวิตของเรา เราต้องตระหนักว่าเราต้องการซึ่งกันและกัน เราต้องเห็นคุณค่าของกันและกัน แทนที่จะยอมให้ซาตานใช้ความแตกต่างของเรามาทำให้เราแตกแยกกัน เราต้องเลือกที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันในพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ผู้ทรงสร้างข้าพเจ้าตามแบบพระฉายของพระองค์ โปรดหนุนน้ำใจข้าพเจ้าให้เป็นคนที่ให้เกียรติและเห็นคุณค่าของผู้อื่น โปรดอย่าให้ข้าพเจ้าตีค่าคนที่พระองค์ส่งเข้ามาในชีวิต จากความแตกต่างทางเชื้อชาติ สังคม หรือฐานะเลย โปรดให้ข้าพเจ้ามี ตา มีใจ หรือมีคำพูดแบบพระเยซู ที่จะเป็นพระพรและให้ค่ากับคนอื่นเหมือนอย่างที่พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าทำด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น