ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

వివేకవంతులు ఇతరులను అగౌరవపరిచి వారిని అణగదొక్కడం ద్వారా వారి జ్ఞానాన్ని నిరూపించుకోవలసిన అవసరం లేదు. బదులుగా, వారు తమ నాలుకను పట్టుకొని, వారి జీవితాలు మంచి, గౌరవప్రదమైన, నీతియుక్తమైన మరియు నిజమైనవి మాట్లాడటానికి వీలు కలిగియుంటారు. వ్యంగ్య ప్రపంచంలో మరియు శీఘ్రంగా మరియు కత్తి వంటి పదునైన "పుట్ డౌన్స్" తో ఇతరులను అణగదొక్కగల వ్యక్తి పట్ల ఆకర్షించబడే సంస్కృతిలో, మన మాటలతో ఒక ఆశీర్వాదం తీసుకురావాలని పిల్వబడ్డాము (ఎఫెసీయులు 4:29).

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ తండ్రీ, నేను నా ప్రసంగాన్ని ఉపయోగించుకునే విధానంలో నాకు జ్ఞానం ఇవ్వండి. ఇది ఇతరులకు ఆశీర్వాదం మరియు మీకు ప్రశంసలకు మూలంగా ఉండాలి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change