ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఇబ్బంది లేదా కష్టాలు లేదా హింస లేదా కరువు లేదా నగ్నత్వం లేదా ప్రమాదం లేదా కత్తి" ఉన్నప్పటికీ మనం నిజంగా జయశాలులమా ? అవును! అదియే క్రీస్తు యొక్కఅంతిమ క్రైస్తవ హామీ. క్రీస్తులో దేవుని ప్రేమ నుండి మనలను ఏదీ వేరు చేయలేము. దుష్టుడు మరియు అతని మిత్రులు మన శరీరాలను చంపగలరు, మన ఆర్ధికవ్యవస్థను నాశనం చేయవచ్చు, మన శరీరాలను నొప్పితో చుట్టుముట్టవచ్చు మరియు మన సంబంధాలను నాశనం చేయగలరు. ఏదేమైనా, మన హృదయాలు యేసుకు లొంగిపోయినప్పుడు అవి ఏమాత్రము చెడును కలిగి ఉండకూడదు. మన హృదయాలు యేసుకు చెందినప్పుడు, మన భవిష్యత్తు కూడా అలానే ఉంటుంది! యేసు యొక్క ఖాళీ సమాధి ఆయనతో మన భవిష్యత్తు మహిమాన్వితమైనది, విజయవంతమైనది మరియు అంతం లేనిది అని భరోసా ఇస్తుంది.

Thoughts on Today's Verse...

Are we really conquerors despite "trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword"? Yes! That is the ultimate Christian assurance. Nothing can separate us from God's love in Christ. The Evil One and his allies can kill our bodies, ruin our finances, wrack our bodies with pain, and seek to destroy our relationships. However, the Evil One cannot have our hearts when they are surrendered to Jesus. And when our hearts belong to Jesus, so does our future! The empty tomb of Jesus assures us that our future with him is glorious, victorious, and unending.

నా ప్రార్థన

దేవా, చూడటానికి నాకు కళ్ళు ఇవ్వండి మరియు మరణం మీద యేసు విజయం నా విజయం అని నమ్మే హృదయం కూడా ఇవ్వండి!. జీవితంలోని కష్టాల వల్ల నా ఆశ, విశ్వాసం మరియు ప్రేమ నుండి పట్టాలు తప్పడానికి నేను ఇష్టపడను. బదులుగా, నేను మీ శక్తి, విజయం మరియు దయకు సజీవ సాక్ష్యంగా ఉండాలనుకుంటున్నాను. యేసు నామంలో, మరియు అతని మహిమ కొరకు, నేను జీవించి ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Give me eyes to see, O God, and a heart to believe that Jesus' victory over death is my victory, too! I don't want to be derailed from my hope, faith, and love by the difficulties of life. Instead, I want to be a living testimony to your power, victory, and grace. In Jesus' name, and for his glory, I live and pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of రోమా 8:37

మీ అభిప్రాయములు