ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

పౌలు తన జీవిత ￰కాలపు చివరలో ఉన్నాడు, జైలులో భయంకరమైన హింసను ఎదుర్కొంటున్నాడు. అతని శిష్యులైన యువకులలో చాలామంది విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టారు లేదా అతనికి వ్యతిరేకంగా మారారు. అతను ఎలా కృతజ్ఞతలు చెప్పగలడు? పౌలు యేసుతో తన విజయవంతమైన భవిష్యత్తుపై మరియు విశ్వాసంలో తన కుమారుడైన తిమోతిపై తన విశ్వాసం గురించి మాట్లాడాడు. దీనిలో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అతను దానిని తిమోతికి తెలియజేస్తాడు. ప్రార్థనలో దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పటను బట్టి అతను సంతృప్తి చెందలేదు! ఈ లేఖలో అతను ఎంత విలువైనవాడో తిమోతికి కూడా చెబుతాడు. మీరు చివరిసారిగా మీరు అభినందిస్తున్న వ్యక్తులకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, దేవుని సింహాసనం ముందు సంతోషించటానికి వారు మీకు కారణమని వారికి తెలియజేయడం ఎప్పుడు జరిగింది.

నా ప్రార్థన

సమస్త దయలో సాటిలేని తండ్రి, ధన్యవాదాలు! క్రీస్తులో నేను కలిగియున్న ఉన్న ప్రతి ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదానికి ధన్యవాదాలు. నా విశ్వాస నడకలో నాకు ఇంత ఆశీర్వాదం ఇచ్చిన ప్రత్యేక వ్యక్తులకు ఈ రోజు ధన్యవాదాలు ... (ఒక్క నిమిషం ఆగి, వారి పేర్లు తండ్రి ముందు చెప్పండి). ఈ విలువైన వ్యక్తుల పట్ల నా ప్రశంసలను మరియు ఆమోదాన్ని చూపించే నా సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవడంలో నాకు సహాయపడండి, తద్వారా వారు నాకు ఎంతో ఆశీర్వాదకరమైనవారు అని వారు తెలుసుకోగలరు. యేసు నామంలో మీకు నా ధన్యవాదాలు. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు