ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టడానికి మీరు చేయగలిగినది తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఆయన కృపలో ఆనందించండి. ఇతరుల కొరకు ప్రార్థించండి. మీ ఆశీర్వాదాలకు ధన్యవాదాలు తెలియజేయండి . ఇదే మనం చేయాలని ఆయన కోరుకునే పని.

నా ప్రార్థన

పరలోకపు తండ్రి మరియు సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, నేను మీ బిడ్డగా ఉండాలనే ఆలోచనతో పులకించిపోయాను. అబ్బా తండ్రీ, ఈ రోజు నా హృదయంలో ఉన్న అనేక మంది వ్యక్తుల కోసం నా ప్రార్థనను దయచేసి వినండి... ప్రేమగల దేవా, ప్రతిరోజూ మీరు నా జీవితంలో కురిపించిన ఆశీర్వాదాలకు చాలా ధన్యవాదాలు. యేసు పవిత్ర నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change