ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుని ఆజ్ఞల గురించి మోషే మూడు కీలక సందేశాలను ఇస్తాడు. మొదట, తల్లిదండ్రులుగా, వాటిని మన పిల్లలకు నేర్పించడం మన బాధ్యతయే కానీ ప్రభుత్వ బాధ్యత, లేదా పాఠశాలలు లేదా మన చర్చిలు కూడా కాదు. రెండవది, మనము ఒక కుటుంబంగా మన దినచర్యల గురించి వెళ్ళేటప్పుడు రోజువారీ జీవితంలో వారికి నేర్పించాలి. మూడవది, మన పిల్లలను పెంచేటప్పుడు మన మాటలు మరియు మన జీవితాల ద్వారా వారికి నిరంతరం నేర్పించాలి. ఇప్పుడు మనం దీనిని ఉద్యోగం, భారం, భారీ బాధ్యతగా చూడవచ్చు లేదా భవిష్యత్తు కోసం జీవితాన్ని రూపుమాపడానికి మరియు పిల్లవాడిని శాశ్వత వ్యత్యాసం చేసే వ్యక్తిగా పెంచడంలో దేవునితో భాగస్వామిగా ఉండటానికి దేవుని రాజ్యం కోసం ఇది ఒక అవకాశంగా చూడవచ్చు. అలాంటి భాగస్వామ్యంలో భాగం కావడం ఎంత ఆనందంగా ఉంది!

నా ప్రార్థన

యెహోవా దేవా, నా విశ్వాసాన్ని ఇతరులకు, ముఖ్యంగా నా కుటుంబంలోని వారికి ఇవ్వడానికి నేను ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు నన్ను ఆశీర్వదించండి. దయచేసి వారికి స్థిరమైన మరియు నమ్మకమైన సాక్ష్యంతో మరియు సమయం సరైనది అని చెప్పడానికి సరైన పదాలతో నన్ను ఆశీర్వదించండి. ప్రేమతో గౌరవంగా చెప్పడానికి నాకు బలం మరియు సున్నితత్వం ఇవ్వండి మరియు నా పిల్లలు మరియు మనవరాళ్లకు బలమైన క్రైస్తవ ఉదాహరణగా జీవించే ధైర్యం ఇవ్వండి. అన్నింటికంటే, నేను ప్రభావితం చేసిన వారు మీ కోసం జీవించడంలో నా ఆనందాన్ని చూస్తారు. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change