ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โมเสสได้สั่งเสียไว้สามข้อที่สำคัญมากอันเกี่ยวกับคำสั่งของพระเจ้า ข้อแรกคือในฐานะพ่อแม่ เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องสอนคำสั่งของพระเจ้าให้กับลูกโดยตรง ไม่ใช่ทิ้งให้เป็นภาระของรัฐบาล หรือโรงเรียน หรือแม้แต่คริสตจักรรับผิดชอบ ข้อสองคือ พ่อแม่ต้องสอนคำสั่งของพระเจ้านี้กับพวกลูกๆตอนที่ใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวทุกๆวัน ข้อสามคือ พ่อแม่ต้องสอนคำสั่งของพระเจ้านี้กับลูกๆตลอดเวลา ด้วยการทำให้ดูเป็นตัวอย่างทั้งด้านคำพูดและการกระทำ เรื่องนี้เราอาจมองได้สองแง่ แง่หนึ่ง ถือว่าเป็นงานหนัก เป็นภาระ หรือเป็นความรับผิดชอบอย่างใหญ่หลวง หรืออีกแง่หนึ่ง ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้หล่อหลอมชีวิตหนึ่งสำหรับอนาคต และเป็นการร่วมมือกับพระเจ้าในการเลี้ยงดูลูกหลานของเรา ให้เป็นคนที่สร้างความแตกต่างที่เป็นนิรันดร์ให้กับแผ่นดินของพระเจ้า เป็นเรื่องน่ายินดีจริงๆที่เราจะมีส่วนในเรื่องดีๆ แบบนี้

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้า โปรดอวยพรให้กับข้าพเจ้าที่พยายามที่จะส่งต่อความเชื่อให้กับผู้อื่น โดยเฉพาะคนในครอบครัวของข้าพเจ้าเอง โปรดอวยพรข้าพเจ้าที่จะเป็นพยานให้กับพวกเขาอย่างไม่ลดละและไม่ย่อท้อ และรู้ว่าจะพูดอย่างไรเมื่อโอกาสมาถึง โปรดเสริมกำลังและให้ข้าพเจ้าใช้คำพูดอย่างระมัดระวัง ที่แสดงออกถึงความรักและเคารพ และโปรดให้ข้าพเจ้ามีความกล้าที่จะใช้ชีวิตคริสเตียนที่เข้มแข็ง เป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานสืบๆไป ที่สำคัญยิ่ง คือให้คนเหล่านั้นที่ข้าพเจ้ามีส่วนในชีวิต เห็นถึงความชื่นชมยินดีที่ข้าพเจ้ามีในพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น