ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నా మనసుకు ఏయే సమాచార వనరులను అందించాలో నేను ఎంచుకోవచ్చు. కానీ ఈ ప్రత్యేక హక్కు మరియు స్వేచ్ఛ కూడా ఒక బాధ్యత. దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటాడు, కానీ అతని చిత్తాన్ని తెలుసుకోవడం మరియు చేయడంలో నా హృదయం సంతోషించే వరకు ఆ ఆశీర్వాదం నిద్రాణమై ఉంటుంది.

నా ప్రార్థన

అద్భుతమైన సృష్టికర్త, మీరు ఇంత అందమైన ప్రపంచాన్ని రూపొందించి, నన్ను నా తల్లి కడుపులో ఉంచినట్లుగా, మీ సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలనే కోరికను మరియు ఆ సత్యాన్ని ఎలా జీవించాలనే అంతర్దృష్టిని కూడా నాలో సృష్టించమని నేను అడుగుతున్నాను. ఈ ప్రయాణంలో నాకు సహాయం చేయడానికి మీ పవిత్రాత్మ నాలో ఉందని నాకు తెలుసు, కానీ మీరు నన్ను ఆశీర్వదించిన అన్ని మార్గాల కారణంగా నేను మిమ్మల్ని సంతోషపెట్టాలని చాలా కోరుకుంటున్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change