ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఈ రోజు వేల సంఖ్య లో పదుల సంఖ్యలో ఏకహృదయులము అవుదాము , మరియు అతని మహిమకు నీతిమంతంగా జీవించే సంతోషకరమైన మరియు ఆనందకరమైన ప్రజలుగా ఉండాలని దేవుడుని ప్రార్థిద్దాం. కష్టాల్లో ఉన్నవారి కోసం సంతోషించటానికి కారణాలు ఇవ్వమని మన శక్తివంతమైన దేవునికి ప్రార్థిద్దాం. గొప్పగా ఆశీర్వదించబడినవారికి, అతను ఇప్పటికే మన జీవితాల్లో కురిపించిన అద్భుతమైన సంపదను చూడటానికి మన కళ్ళు తెరిచునట్లు ప్రార్థిద్దాం.

నా ప్రార్థన

అద్భుతమైన తండ్రి, సర్వశక్తిమంతుడైన యెహోవా, మీ ఉదారమైన ఆశీర్వాదాలకు చాలా ధన్యవాదాలు. యెహోవా, దయచేసి మమ్మును మరింత సంతోషకరమైన మరియు ఆనందకరమైన ప్రజలనుగా చేయండి. కష్టాల్లో ఉన్న నా క్రైస్తవ సోదరుల కోసం, మీ విమోచన, విజయం మరియు ఆశీర్వాదం కోసం ప్రార్థిస్తున్నాను. మనలో గొప్పగా ఆశీర్వదించబడిన వారికి మరింత మెచ్చుకోదగిన మరియు కృతజ్ఞత గల హృదయాలు ఉండాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. నా ప్రార్థనలను ఎల్లప్పుడూ విన్నందుకు ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు