ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"భళా, నమ్మకమైన మంచి దాసుడా" అని ప్రభువు చెబుతాడని నాకు నమ్మకం ఉంది. ఎందుకు? నేను పరిపూర్ణంగా ఉన్నాను కాబట్టి కాదు, యేసు నన్ను క్షమించి శుభ్రపరిచాడు మరియు దేవుని ఎదుట నా నిలబడటానికి సరిపోయేలా నా ప్రవర్తనను పరిపూర్ణంగా చేయడానికి పరిశుద్ధాత్మ పనిచేస్తోంది. మీ గురించి నాకు తెలియదు, కాని మేము యెహోవాకు ఆనందం కలిగించగలమని తెలుసుకున్నందుకు నేను కృతజ్ఞుడను. మన పిల్లలు మనకు ఆనందాన్ని కలిగించేట్లే. మంచి భోజన పదార్ధం లాగా మనకు ఆనందం కలుగుతుంది. మనం ఇష్టపడే వారితో ఆనందించే అందమైన సూర్యాస్తమయం మాదిరిగానే మనకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది

నా ప్రార్థన

నా దేవా, యెహోవా, నా మాటలు, నా క్రియలు మీకు ఆనందాన్నిస్తాయి. ప్రియమైన తండ్రీ, మీరు నా కోసం చాలా చేసారు, నేను మీకు గొప్ప ఆనందాన్ని కలిగించాలనుకుంటున్నాను! యేసు నామములో ప్రార్దిస్తున్నాము ఆమేన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change