ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుడు మన ఆదరణకర్త, సంరక్షకుడు మరియు ప్రభువు. అతని దయగల ఉనికి మరియు సున్నిత ఆశీర్వాదాలు మాత్రమే మన అశాంతి మరియు నిరుత్సాహానికి గురైన మన ఆత్మలకు ఆదరణ మరియు ఓదార్పునిస్తాయి. కాబట్టి మన పాపాలను మరియు మన బాధలను నిజాయితీగా ఒప్పుకుంటూ అతని వైపుకు వెళ్దాం. మన ఆందోళనను దూరం చేసి, మన రక్షణనికి సంబంధించిన అభిరుచి, ఆనందం మరియు విశ్వాసాన్ని పునరుద్ధరించమని ఆయనను కోరుకుందాం.

Thoughts on Today's Verse...

God is our comforter, sustainer, and Lord. Only his gracious presence and tender blessings can bring consolation and comfort to our restless and discouraged souls. So let's turn to him, honestly confessing both our sins and our sorrows. Let's ask him to take our anxiety away and restore to us the passion, the joy, and the confidence of our salvation.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన గొర్రెల కాపరి, అనేక చింతల భారంతో అనేక ఆలోచనల శబ్దం మరియు గందరగోళంలో, మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా నాకు పరిచర్య చేయండి. నాకు మీ ఆదరణ మరియు శాంతి కావాలి. నేను మీ ఉనికిని మరియు మీ దయను కోరుతున్నాను. యేసు నామంలో నేను అడుగుతున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Almighty Shepherd, in the noise and confusion of many thoughts burdened by many concerns, minister to me through your Holy Spirit. I need your comfort and peace. I ask for your presence and your grace. In Jesus' name I ask. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of కీర్తనలు 94:19

మీ అభిప్రాయములు