ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"భళా, నమ్మకమైన మంచి దాసుడా" అని ప్రభువు చెబుతాడని నాకు నమ్మకం ఉంది. ఎందుకు? నేను పరిపూర్ణంగా ఉన్నాను కాబట్టి కాదు, యేసు నన్ను క్షమించి శుభ్రపరిచాడు మరియు దేవుని ఎదుట నా నిలబడటానికి సరిపోయేలా నా ప్రవర్తనను పరిపూర్ణంగా చేయడానికి పరిశుద్ధాత్మ పనిచేస్తోంది. మీ గురించి నాకు తెలియదు, కాని మేము యెహోవాకు ఆనందం కలిగించగలమని తెలుసుకున్నందుకు నేను కృతజ్ఞుడను. మన పిల్లలు మనకు ఆనందాన్ని కలిగించేట్లే. మంచి భోజన పదార్ధం లాగా మనకు ఆనందం కలుగుతుంది. మనం ఇష్టపడే వారితో ఆనందించే అందమైన సూర్యాస్తమయం మాదిరిగానే మనకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది

Thoughts on Today's Verse...

Can any of us say, "I am confident that the Lord will say, 'Well done, good and faithful servant'"? We can't make a claim to be blameless in our own achievements. We are blameless, but not because of our perfection. We are blameless because Jesus' sacrifice has forgiven and cleansed us and the Holy Spirit is working to perfect our behavior so it matches our standing in grace before God (2 Corinthians 3:18). Paul could tell Timothy that he had been the worst of sinners (1 Timothy 1:12-17), yet he was confident that he had done what God had called him to do and he would wear a glorious crown of righteousness when Jesus comes again (2 Timothy 4:6-8). His assurance was because of God's grace in Jesus (1 Timothy 1:15-17). I don't know about you, but I am thankful to know that we can bring the LORD delight as our children bring us delight even though they are not fully mature or perfect in their behaviors. We pursue blamelessness because of Jesus' sacrifice. God views us blameless because of that same sacrifice.

నా ప్రార్థన

నా దేవా, యెహోవా, నా మాటలు, నా క్రియలు మీకు ఆనందాన్నిస్తాయి. ప్రియమైన తండ్రీ, మీరు నా కోసం చాలా చేసారు, నేను మీకు గొప్ప ఆనందాన్ని కలిగించాలనుకుంటున్నాను! యేసు నామములో ప్రార్దిస్తున్నాము ఆమేన్.

My Prayer...

May my words and my actions bring you delight, O LORD, my God! You have done so much for me, dear Father, I want to bring you great joy as I seek to live blamelessly before you trusting in your grace to make me what I cannot be on my own efforts! In Jesus' name, I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of సామెతలు 11:20

మీ అభిప్రాయములు