ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుని మహిమ కోసం మీరు ఏ గొప్ప "రాజ్యసంబంధ కలలు" కలిగి ఉన్నారు? దేవుడు ఫలించమని మనలను అభ్యర్థిస్తున్నప్పుడు మీరు ఏ అద్భుతమైన ఆలోచనలను ఊహించగలరు? దేవునితో పరలోకము గురించి మీ అంచనాలు ఏమిటి? ఇప్పుడు మీరు మనస్సును విస్తరించారు, మీ ఊహలను సవాలు చేసారు మరియు మీ అంచనాలను నింపుకొనియున్నారు , మీరు పరలోకము యొక్క అద్భుతం నుండి నేరుగా భూమికి సంబంధించిన కొన్ని సత్యాల కోసం సిద్ధంగా ఉన్నారా? దేవుడు వీటన్నింటి కంటే చాలా ఎక్కువ చేయగలడు. ఆయన మహిమాన్వితమైన సంకల్పాన్ని నెరవేర్చడానికి మరియు ఆయన శాశ్వతమైన ఉద్దేశాలను నెరవేర్చడానికి ఆయన శక్తి మనలో పని చేస్తోంది. కాబట్టి మన దృష్టిని చాలా తక్కువగా ఉంచుకోవద్దు మరియు చాలా తక్కువగా ఆశించవద్దు. అతని కీర్తి కోసం జీవించండి మరియు మీ జీవితంలో అది కార్యరూపములో చూడాలని ఆశించండి.

Thoughts on Today's Verse...

What grand "Kingdom dreams" do you have for God's glory? What incredible ideas can you imagine requesting that God would bring to fruition? What are your expectations of heaven with God? Now that you have stretched mind, challenged your imagination, and loaded up your expectations, are you ready for some down to earth truth straight from the Marvel of heaven? God is able to do far more than any of that. His power is at work in us to do his glorious will and accomplish his eternal purposes. So let's not set our sights too low and expect too little. Live for his glory and expect to see it at work in your life.

నా ప్రార్థన

యెహోవా, భూమ్యాకాశముల దేవా , నా అబ్బా తండ్రీ మరియు ప్రేమగల కాపరి, దయచేసి పెద్ద కలలు కనేలా మరియు నా భూసంబంధమైన మరియు స్వార్థపూరిత మెదడు ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ ఆశలు కలిగి ఉండటానికి దయచేసి మీ ఆత్మ ద్వారా నా ఆలోచనలను కదిలించండి. నేను నీ కీర్తి కోసం జీవిస్తున్నప్పుడు నాకు ఆశ్చర్యాన్ని మరియు నిరీక్షణను ఇవ్వండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

O Lord, God of heavens and earth, my Abba Father and loving Shepherd, please stir my thoughts by your Spirit to dream bigger dreams and have higher hopes than my earthbound and selfish brain can imagine. Give me a sense of wonder and expectation as I live for your glory. In Jesus name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ఎఫెసీయులకు 3:20-21

మీ అభిప్రాయములు