ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

శారీరకంగా అందంగా ఉన్నదాన్ని తీసుకొని పాపంతో అపవిత్రం చేయడం గొప్ప బహుమతిని వృధా చేయడం. దేవుడు అందం యొక్క ఆశీర్వాదం ఎందుకు ఇచ్చాడనే దానిపై ఆధారాలు కూడా లేని వ్యక్తిని ఆలోచించే విధముగా చేసి ఆశీర్వదిస్తుంది. శారీరక సౌందర్యం, క్రీడా ప్రతిభ, గొప్ప తెలివితేటలు, మనోహరమైన వ్యక్తిత్వం లేదా మరేదైనా మనకు ఏ బహుమతులు ఇచ్చినా, దేవుడు ఇతరులను ఆశీర్వదించాడని అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి, కాబట్టి మనం ఇతరులను ఆశీర్వదించి ఆయనను గౌరవించగలము!

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన దేవా, ఇతరులను ఆశీర్వదించడానికి మరియు మిమ్మల్ని గౌరవించటానికి నేను నా బహుమతులు మరియు సామర్ధ్యాలను ఉపయోగించని సమయాల్లో నన్ను క్షమించు. నేను మీ కీర్తి కోసం జీవించటానికి మరియు మీ దయతో ఇతరులను ఆశీర్వదించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు దయచేసి నాకు కొత్త ఉద్దేశ్యాన్ని ఇవ్వండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు