ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యెహోవాను ప్రేమించుము! యెహోవా మీద నీకున్న నిరీక్షణను బట్టి ధైర్యంగా ఉండు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, మీ బలం ఎక్కడ ఉందో గుర్తించండి. మీ దయ యొక్క మూలాన్ని గుర్తించండి. ఆయన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనపై విస్తారమైన దయ మరియు శక్తి ప్రవహించినందుకు దేవునికి స్తుతించండి. యెహోవా దేవుడు తన ప్రజలను కాపాడతాడు. ఈ లోకంలో ఆయన ఎగతాళి చేయబడినను ఆయన విశ్వాసాన్ని గౌరవిస్తాడు. యెహోవా తన ప్రజలను ఆశీర్వదిస్తాడు మరియు వారిని వెక్కిరించే మరియు దూషించే వారితో న్యాయంగా వ్యవహరిస్తాడు.

Thoughts on Today's Verse...

Love the LORD! Be strong because of your hope in the LORD. In other words, recognize where your strength is. Acknowledge your source of grace. Give praise to God for his abundant mercy and power lavished on us through his Holy Spirit. The LORD God does preserve his people. He does honor faithfulness even if it is mocked in this world. The LORD will bless his people and deal justly with those who mock and abuse them.

నా ప్రార్థన

యెహోవా, నన్ను బలపరచుము, ఎందుకంటే నా తలుపు వద్ద శత్రువులు మరియు ప్రతి వైపు ప్రత్యర్థులతో నేను కష్ట సమయాల్లో ఉన్నాను. నన్ను నడిపించే నీ కృపను చూడడానికి దయచేసి నాకు జ్ఞానాన్ని ఇవ్వండి. సరైన, స్వచ్ఛమైన మరియు పవిత్రమైన వాటి కోసం నిలబడటానికి దయచేసి నాకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వండి. మీ కీర్తి కోసం మీరు నన్ను ఉపయోగించాలనుకుంటున్న పనులను చూడటానికి దయచేసి నాకు దర్శనం ఇవ్వండి. నాలో మీ పని నెరవేరుతుందని నేను ఎదురుచూస్తున్నప్పుడు దయచేసి నా ఆశను ఉద్రేకంతో సజీవంగా ఉంచండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Give me strength, O LORD, for I find myself in trying times with enemies at my door and opponents on every side. Please give me wisdom to see your grace that leads me. Please give me courage to stand up for what is right, pure, and holy. Please give me vision to see the things you want to use me to do for your glory. Please keep my hope passionately alive as I wait for your work in me to be accomplished. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of కీర్తనలు 31:23-24

మీ అభిప్రాయములు