ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుడు అద్భుతమైనవాడు మరియు శక్తివంతుడు. అతను ఎంచుకున్నది ఏదైనా చేయగలడు. అందువల్ల అతను చేయగలిగిన అన్ని పనులలో ఇది ఆశ్చర్యంగా లేదా: ప్రత్యేకంగా అతను ఒక పనిని బాగా ఎంచుకుంటాడు: దేవుడు మనలను ఆశీర్వదిస్తాడు! దేవుడు మనలను భౌతిక ఆశీర్వాదంతో ఆశీర్వదిస్తాడు, ఆయన మనలను ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాలతో ఆశీర్వదిస్తాడు, పెద్ద విషయాలతో మనలను ఆశీర్వదిస్తాడు, చిన్న విషయాలతో ఆయన ఆశీర్వదిస్తాడు, ఆశతో ఆశీర్వదిస్తాడు, బాధకు మించి మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు, ఇప్పుడు మనలను ఆశీర్వదిస్తాడు, అతను మనలను ఆశీర్వదిస్తాడు భవిష్యతులో అతను మనలను ఆశీర్వదిస్తాడు ..

నా ప్రార్థన

ఉదార స్వభావము మరియు దయగల దేవా, నన్ను చాలా విధాలుగా ఆశీర్వదించినందుకు ధన్యవాదాలు. దయచేసి నా జీవితాన్ని ఇతరులకు ఆశీర్వాదం మరియు మీకు కీర్తిగా ఉపయోగించుకోండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change