ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

బర్నబాస్ మంచి మనిషి! ఎందుకు? ఎన్నో కారణాల వల్ల. కానీ, ఆయన విశ్వాసం మరియు పరిశుద్ధాత్మతో నిండినందుకు అనేది ప్రధాన కారణం. ఇది మనకు ఆశ్చర్యం కలిగించకూడదు. పరిశుద్ధాత్మ మనలో నివసించినప్పుడు, అతను ఆత్మ యొక్క ఫలాన్ని (గలతీయులు 5: 22-23) మరియు క్రీస్తు వ్యక్తిత్వాన్ని (2 కొరింథీయులకు 3:18) మనలో ఉత్పత్తి చేసే పనిలో ఉన్నాడు . అంతియొకయలో నివసించిన వారి జీవితాలపై బర్నబాస్ ప్రభావం చాలా గొప్పగా ఉండటంలో ఆశ్చర్యం లేదు; అతని జీవితం దేవుని ఆత్మ ప్రభావంతో ఉంది!

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రీ, సువార్త యొక్క మంచి మరియు మీ రాజ్యం యొక్క పెరుగుదల కోసం నా జీవితం ప్రభావవంతంగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. నేను మీ కుమారుడైన యేసు స్వభావానికి అనుగుణంగా ఉండాలని మరియు మీ ఆత్మ యొక్క ఫలాన్ని నాలో తీసుకురావాలని కోరుతూ నన్ను నేను మీకు సజీవ బలిగా అర్పిస్తున్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change