ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บารนาบัสเป็นคนดี ทำไมนะหรือ มีหลายเหตุผลด้วยกัน แต่เหตุผลหลักคือ เขาเต็มไปด้วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์ เรื่องนี้ไม่แปลกอะไร เพราะเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเรา พระองค์ก็จะขมักเขม้นเกิดผลทางฝ่ายจิตวิญญาณ (กาลาเทีย 5: 22-23) และเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนพระคริสต์ (2 โครินธ์ 3:18) มิน่าละ บารนาบัสถึงได้มีอิทธิพลอย่างมากต่อหลายๆ คนที่เมืองอันทิโอก เพราะชีวิตของเขาอยู่ภายใต้อิทธิพลของพระวิญญาณของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาบนสวรรค์ ข้าพเจ้าอยากมีชีวิตที่มีอิทธิพลในทางที่ดีต่อข่าวประเสริญ และต่อการขยายอาณาจักรของพระองค์ ข้าพเจ้าขอถวายตัวเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่ และขอให้พระองค์โปรดช่วยเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าให้มีลักษณะนิสัยเหมือนกับพระเยซูพระบุตรของพระองค์ และให้ชีวิตของข้าพเจ้าเกิดผลของพระวิญญาณ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change