ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు పాడతాం. గుండె పగిలినప్పుడు పాడతాం. ఈ రోజు మనం కృతజ్ఞతతో పాడుదాము . దేవుడు మన స్తుతులకు అర్హుడు మాత్రమే కాదు, మన కృతజ్ఞతకి అర్హుడు. కానీ మన పాటలన్నింటికీ, మరియు ఆయన ద్వారా మనకు జీవం పోసే సువార్త ప్రకటనకు ఆధారం యేసు. ఆ సందేశం, ఆ క్రీస్తు వాక్యం మన హృదయాలను నింపుతుంది కాబట్టి, మనం సర్వోన్నతుడైన దేవునికి కృతజ్ఞతతో కూడిన పిల్లలుగా ఉండగలుగుతాము.

నా ప్రార్థన

ప్రభూ, మీరు నా జీవితంలో కురిపించిన అనేక ఆశీర్వాదాల కోసం నేను ఈ రోజు చాలా కృతజ్ఞుడను. మీ ప్రేమ, దయ, కృప మరియు క్షమాపణ నాకు భవిష్యత్తుపై ఆశను కలిగిస్తుంది. మీ యేసు బహుమతి ఈ రోజు నాకు జీవితాన్ని ఇస్తుంది మరియు రేపు జీవితాన్ని వాగ్దానం చేస్తుంది. నమ్మశక్యం కాని భౌతిక ఆశీర్వాదాలు, అలాగే కుటుంబం మరియు స్నేహితుల ఆశీర్వాదాలు అద్భుతమైనవి. కానీ అన్నిటికంటే గొప్ప ఆశీర్వాదం ఏమిటంటే, నేను ఒక రోజు మిమ్మల్ని ముఖాముఖిగా చూస్తాను మరియు మీ కీర్తి ఉనికిని ఎప్పటికీ పంచుకుంటాను అనే హామీ. యేసు నామంలో నేను మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుచున్నాను . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change